HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Kereskedelmi engedélyek

Kattintson az alábbi ügylettípuson a dokumentum letöltéséhez.

 

1. Kérelem engedélyezés és bejegyzés / engedélyezés és bejegyzés kiegészítése / módosítása jóváhagyására
    Cerere pentru autorizare şi înregistrare / completare, modificare autorizare şi înregistrare persoană fizică / asociaţie familială
2. Természetes személy vállalkozási engedélyének érvénytelenítésére vonatkozó kérelem
    Cerere pentru anulare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
3. Természetes személy vállalkozási engedélyének felfüggesztésére vonatkozó kérelem
    Cerere pentru suspendare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
4. Ideiglenes utcai árusítás engedélyezése iránti kérelem
    Cerere pentru comerţ stradal temporar
5. Szállítmányozási engedély kiadása iránti kérelem
    Cerere pentru acordarea autorizaţiei de transport
6. Gazdasági szereplők gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem
    Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - operatori
7. Természetes személyek gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem
    Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - persoane fizice
8. Reklámtábla felállítása után fizetendő adó megállapítása iránti kérelem
    Cerere pentru stabilire sume datorate pentru amplasare panou publicitar

Adók és illetékek terület

Kattintson az alábbi ügylettípuson a dokumentum letöltéséhez.

1. Adónyilatkozat a lassújárművekre vonatkozó helyi illeték megállapítása érdekében
    Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente

2. Adónyilatkozat reklámok és hirdetések, valamint […] cégtábla után fizetendő adó megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, şi pentru firma instalată […]

3. Nyilatkozat a gépjárműveknek a nyilvántartásból való törlése érdekében
    Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

4. Adónyilatkozat a természetes személyek által fizetendő építményadók megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice

5. Különleges adónyilatkozat a több lakás rendeltetésű építményadó megállapítása érdekében, természetes személyek esetében
    Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat a destinatorilor mai multor clădiri - persoane fizice

6. Adónyilatkozat a jogi személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice

7. Adónyilatkozat a fizikai személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

 Anyakönyvi ügyek

Kattintson az alábbi ügylettípuson a dokumentum letöltéséhez.

 

1. Névátírás iránti kérelem
    Cerere de ortografiere a numelui în limba maternă

2. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a gyermeknevelési juttatás/ösztönzés és családi pótlék megítélése érdekében
    Cerere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului

3. 50 éves házassági oklevél kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru acordarea premiului de 50 ani de căsătorie

4. Kérelem családegyesítéséhez szükséges bizonylat megszerzésére
    Cerere pentru eliberarea adeverinţei necesare reîntregirii familiei

5. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie

6. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, meghatalmazott által
    Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, prin procură

7. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, külföldi lakhely esetén
    Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, pentru domiciliul în străinătate

8. Halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea certificatului de deces

9. Családi könyvecske kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea livretului de familie

10. Válási határozat bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea divorţului pronunţat în ţară

11. Külföldön történt névváltoztatásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii schimbării de nume produs în străinătate

12. Külföldön anyakönyvezett házasságkötésre és a férj elhalálozására vonatkozó megjegyzések bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii de căsătorie şi deces al soţului în străinătate

13. Külföldön bekövetkezett elhalálozásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii de deces produs în străinătate

14. Külföldön kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii de divorţ produs în străinătate

15. Külföldön kötött házasságra és kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ în străinătate

16. Külföldön kiállított születési bizonyítvány átírása és román születési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru transcrierea certificatului de naştere înregistrat în străinătate

17. Külföldön kiállított házassági bizonyítvány átírása és román házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru transcrierea certificatului de căsătorie înregistrat în străinătate

18. Külföldön kiállított halotti bizonyítvány átírása és román halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru transcrierea certificatului de deces înregistrat în străinătate

Urbanisztikai és területrendezési nyomtatványok

Kattintson az alábbi ügylettípuson a dokumentum letöltéséhez.

 

1. Építési engedély iránti kérelem melléklete
    Anexă la cererea de eliberare autorizare de construire

2. Engedélyezett építési munkálatok megkezdésének értesítése
    Anunţ începere lucrări construcţii autorizate

3. Kérelem az építmény felépítését/kibővítését igazoló bizonylat kiállítására
    Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării / extinderii construcţiei

4. Kérelem az építmény lebontását igazoló bizonylat kiállítására
    Cerere pentru confirmarea desfiinţării construcţiei în baza autorizaţiei de demolare

5. Kérelem a Terület-és Városrendezési Bizottság szakvéleményének kibocsátására
    Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism

6. Városrendezési dokumentáció jóváhagyása iránti kérelem
    Cerere pentru obţinerea aprobării documentaţiei de urbanism

7. Kérelem a városrendezési engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítására
    Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

8. Helyszínrajz kibocsátása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea unui plan de situaţie

9. Városesztétikai Bizottság jóváhagyása iránti kérelem
    Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei de Estetică Urbană

10. Kérelem különböző bizonylatok kiállítására (az ingatlan belterületen található, jelenlegi lakcím, ingatlanadó-kategóriát meghatározó övezeti besorolás)
    Cerere pentru eliberarea adeverinţei de intravilan, adresă poştală, încadrare zonă de impozitare fiscală

11. Kérelem az építési/bontási engedély kibocsátására
    Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare

12. Kérelem a városrendezési engedély kibocsátására
    Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

13. Kérelem a használatbavételi bizonylat kiállítására
    Cerere pentru eliberarea dovezii de luare în folosinţă

 

 

 

 

 

Proiectul Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner

Serviciul 112

112 LOGO