HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)
Ma : Lenke napja van.
 • Csekefalva

  Csekefalva Székelykeresztúrnál a Nagy-Küküllőbe torkolló Gagy vize völgyének legalsó faluja Csekefalva. Székelykeresztúrtól északra, tőle 3 km-re helyezkedik el. Tseke Köröns fia a szent Istvánkori székely ősök egyike volt a Csiki kronika szerént. Ettől, ki első idetelepülő volt, nyerhette e falu elnevezését.Első írásos említés a Székely Oklevéltár régebbi és újabb sorozatának köteteiben a 16. század második feléből olvashatók az első említések, de a falu megléte az okmányokban említett éveknél messzebb nyúlik vissza a középkorba. Read More
 • Szentábrahám látkép.

  Szentábrahám a környék egyik legrégebbi települése. Első írásos említése 1333-ból származik. A falutól keletre a Zsidóhegy magasul fel, egy kopár bérc, melynek festői redőzetekben lehanyatló mély szakadásos oldalai igen sajátságosan festői képet mutatnak. Ezen a helyen élt Ábrahám, akiről a falu nevét kapta. Read More
 • Solymosi Láz

  Solymosi Láz A solymosi láz Szentábrahámtól 3 km-re van, gyalogösvényen és mezei dűlőúton lehet megközelíteni. A XVII. században népesedett be. 1956-ban 116, 1966-ban 108, 1977-ben 116, 1992-ben 67, 2002-ben 43 személy lakott, mind magyarok. Többségében unitárius, 30 %-ban református, 10%-ban római katolikus vallásúak. Egykor saját iskolája volt. Read More
 • Magyarandrásfalvi templom

  Magyarandrásfalva neve 1544-ben jelentkezik oklevélben. 1839-től használták megkülönböztetésül a Magyar-Andrásfalva nevet. 2002-ben 147-en lakták, legnépesebb 1900-ban volt (197). Többségében unitárius vallásúak, illetve reformátusok, római katolikusok. 1999-ben szentelték fel azt a templomot, amelyet a falu unitárius és református lakói közösen építettek 1995 óta. A falu neves emberei közé tartoznak: Fazakas János volt miniszter, aki jelentős politikai pizíciókat töltött be a román állami vezetésben, Fodor Adalbert karmester, népzenész, népzenegyűjtő, egyetemi tanár. Read More
 • Gagyfalu látkép.

  Gagy a völgy névadó települése, 1566-ban Gagij néven említik először, majd Gagi, GagΫ és Gagj, később a mai Gagy alakban. Egyes nyelvészek nevét ismeretlen, talán szláv (gágya: mocsaras terület) eredetűnek mondják, ám legvalószínűbb, hogy régi magyar névadási szokás szerint egyszerű személynévből keletkezett (már 1366-ban Johannes filius Gagy személynévként fordul elő, igaz, nem vidékünkről). A faluban több nemesi család is élt: a Pálffyak, Szentkirályiak, Türkösiek, Miklósiak. A falucska népességét alkotó szabadok, illetve jobbágyok, zsellérek tőlük függtek anyagilag, mivel ők voltak a föld- és erdőterületek többségének birtokosai. Read More
 • Kismedeséri unitárius templom

  Kismedesér Kismedesért a XIX. század második felében a Medesérhez tartozó, a Gagy völgyébe átnyúló területeken gazdálkodó tanyai családok alapították, 1875-től önálló település.1880-ban fa haranglábat emeltek és harangot szenteltek. A nagyobbik harangot 1894-ben a reformátusok öntették (ez később Gagyba került). A harangláb mellé 1888 és 1890 között épült templom, ezt 1972-ben újjáépítették. Jelenleg Gagyhoz tartozó leányegyház. 2002-ben 52 állandó lakója volt, többségében unitárius, illetve református vallásúak, legnagyobb lélekszáma 133 volt (1960). 1999-ben villamosították. Read More
 • Firtosmartonosi Láz

  Firtosmartonosi LázA martonosi Lázon 1956-ban 137, 1966-ban 92, 1977-ben 50, 1992-ben 38, 2002-ben 49 személy lakott, mind magyarok. Saját haranglábat állíttattak, iskola is jó ideig működött itt. Read More
 • Tapasztott házak Firtosmartonosban.

  Firtosmartonos a Gagy völgye legfelső faluja, Székelykeresztúrtól 18 km-re. 1473-ban Marthonos néven jelentkezik először a forrásokban, 1497-ben Martonosfalwaként említik. A múlt század elejétől (megkülönböztetésül) Firtosmartonos a hivatalos neve. 2002-ben 257-en lakták..Lakói a katolikus korban és azután is Énlakára jártak templomba. A XVIII. században már unitárius anyaegyház. Read More
 • Szentábrahámi tájház

  A település legrégebbi épületeként nyilvántartott kántorlakot Hargita Megye Tanácsának segítségével újították fel, alakították ki tájháznak, és a falunapok keretén belül át is adták – pontosan nem tudni, de körülbelül 1860-ban épült. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • All
 • Hírek
 • Közlemény
 • Kertészkedés
 • Közlemények
 • Magazin
 • Események
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

Igényelhető a fűtéspótlék

TÜZIFA TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK FIGYELMÉBE!

SZENTÁBRAHÁM KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA a 226/2021-es Törvény értelmében értesíti azon családokat, ahol családtagonként az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 1386 lej/személy, valamint 2053 lejt az egyedül élő személyek esetében, hogy tűzifatámogatásban és energia pótlékban részesülhetnek.

A SAJÁT FELELŐSSÉGRE KITÖLTÖTT FORMANYOMTATVÁNYOKAT A MELLÉKELT IGAZOLÓ OKIRATOKKAL EGYÜTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL FÖLDSZINTJÉN LEHET LEADNI, 2022 OKTÓBER 10 – 25 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

A kérés benyújtása előtt kérjük, tanulmányozzák a támogatást kizáró jellegű javak listáját!

A FÜTÉSTÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK LISTÁJA.

1.  1-nél több lakóház vagy nyaraló.

2.  20 árnál nagyobb belterület.

3.  10 évnél fiatalabb személygépkocsi vagy motorkerékpár.

4.  2 vagy több 10 évnél idősebb személygépkocsi vagy

motorkerékpár.

5.  haszongépjárművek, tehergépkocsik, utánfutók, autóbuszok, mikrobuszok, lakókocsik,

6.  mezőgazdasági gépek, traktorok, arató-cséplőgépek, olajprés, malom.

7.  3000 lejnél nagyobb összegű banki betétek.

8. a mezőgazdasági területek után vagy állatenyésztésből származó jövedelmet a mezőgazdasági minisztériumból érkező program segitségével lehet kiszámolni, amely nem haladhatja meg az egyedülálló személyek esetében az 1000 eurót, családoknál pedig a 2500 eurót.

 

Amennyiben a küszöbérték és a kizáró jellegű javak listája alapján jogosultnak bizonyul kérelmezni lehet a fűtéspótlékot a következők szerint:

 

SZÜKSÉGES IRATOK:

1. típuskérés

2. családösszetételt igazoló iratok:

- személyazonossági igazolvány másolat a család minden tagjának, születési bizonyitvány a 14 éven alului gyerekeknek.

- házassági bizonyitvány

- örökbefogadási és gyermek elhelyezési birósági végzés, esetenként

3. lakástulajdont igazoló iratok:

tulajdonos esetén – telekkönyvi kivonat másolata, birtoklevél (titlu de proprietate), adásvételi szerződés vagy a mezőgazdasági irodából igazolás

bérlő esetén – bérleti szerződés

4. jövedelmet igazoló iratok:

- fizetési igazolás nettó-jövedelemről belefoglalva az étkezési jegyek értékét is

- külföldön dolgozó személyek esetében munkaszerződés

- nyugdijszelvények, fogsági díjról szelvény

- gyermeknevelési támogatásról igazolás

- munkanélküli segélyt igazoló szelvény, másolat

- igazolás minden egyéb jövedelemről: osztalékok, (közbirtokosság, apias támogatás)

- ingatlaneladásból származó jövedelem

- külföldi munkából származó jövedelem

- igazolás a mezőgazdasági irodából a földekröl, állatokról

- igazolás az adóhivatalból a gépjárművekröl

- jármű törzskönyvének a másolata

- azon családok, akik adózandó jövedelemmel nem rendelkeznek, kézzel írott nyilatkozatot kell csatoljanak a kérés mellé a havi jövedelmükről (alkalmi munka, napszám)

- egyetemistáktól igazolás az egyetemről, hogy nappali tagozaton tanulnak és nem igényelte a fűtéstámogatást az illető városban ahol tanul

- igazolás az iskolától, hogy milyen ösztöndíjban részesül a diák (ha részesül)

- magánvállalkozás esetén igazolás a pénzügyről - a lakásra vonatkozó, tulajdonjogot igazoló akta.

A fűtéstámogatás novembertől márciusig igényelhető.

Felhívjuk a szociális segélyben és a családi pótlékban részesülők figyelmét, hogy esetükben is a kérvény kitöltése kötelező!

A fűtéspótlék igényléséhez szükséges kérés letölthető a község weoldaláról, vagy megtalálható a polgármesteri hivatal székhelyén.

Még a kérés kitöltése előtt javasolt az utolsó oldalon levő táblázat ellenőrzése, amely a kizáró jellegű anyagi javakat tartalmazza. Amennyiben a család használatában van az ott feltüntetett javak közül valamelyik, akkor is, ha az nincs a család nevén, az illető személy vagy család nem jogosult a fűtéspótlékra. A földterületek nagyságát és az állatok számát a megfelelő négyzetben kell feltüntetni (ez utólag kerül kiértékelésre), a jövedelemkategóriákat végigolvasni és a megvalósított jövedelmekkel kitölteni.

Az egyszer megítélt fűtéstámogatás a fűtésszezon végéig érvényes, nem kell minden hónapban újra kérvényezni. Az egyszer megítélt energiakiegészítő támogatás a jogosultság érvényességéig tart. Abban az esetben, ha a jogosultsági állapot változik (nő vagy csökken az egy főre eső jövedelem, változik a család összetétele), ezt közölni kell a változástól számított 5 napon belül. A közlés az egyszerűsített típuskérés kitöltésével és leadásával történik a fent ismertetett módon, illetve azt is, hogy a gyermekpénz nem számolódik bele a család összjövedelmébe.

További részletekkel a 0758045748-as telefonszámon szolgálnak.

Tipuskérés letölthető itt.

Szükséges iratok listája letölthető itt.

Román nyelvű tájékoztatóért kattintson a Bővebben gombra.

INFORMAŢII AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI SUPLIMENTE PENTRU ENERGIE

SEZONUL RECE 2022-2023

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2022- martie 2023, iar suplimentele pentru energie pentru perioada noiembrie 2022-octombrie 2023.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și suplimentele pentru energie se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau a suplimentului pentru energie este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitație, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

 1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Valoarea de referință (nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinței aferent unei luni, stabilit în funcție de sistemul de încălzire utilizat) nu poate fi mai mică de 250 lei/lună, pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică, 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. În cazul ajutorului pentru energie termică, valoarea de referință se stabilește lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr.1 din Legea nr.226/2021, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul mediu net pe membru de familie sau al persoanei singure iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă după cum urmează:

 1. în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 2. în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
 3. în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
 4. în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
 5. în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
 6. în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
 7. în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
 8. în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
 9. în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;

10. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;

11. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

 1. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete medii lunare sunt de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure depun o cerere și declarație pe propria răspundere privind, după caz, componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia. În situația în care se solicită și ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere și declarație pe propria răspundere.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi în cererea pentru acordarea ajutorului,

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unoractivităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonul rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziție a primarului Sectorului 1, după cum urmează:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu aceea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 1 care locuiesc în fapt pe raza altei unități administrativ teritoriale pot solicita o adeverinţă prin care se atestă faptul că au/nu au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței pe raza sectorului 1.

Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

În cazul în care, după verificare cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi a documentelor prezentate se constată faptul că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile legale de acordare, se redactează dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei motivată privind respingerea cererii.

Totodată, în situaţia în care familia sau persoana singură refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

Obligaţia titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a comunica în scris, Compartimentului Protecție Socială Consumatori Vulnerabili, în termen de 5 zile, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia.

Modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței:

Comunicarea modificării intervenite se va face prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere, însoţită de documentele care atestă modificarea semnalată. 

După verificarea cererii şi a documentelor prezentate se emite o nouă dispoziție cu privire la modificarea ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, care va fi transmisă titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.

Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Comuna Avrămești prin Compartimentul Asistență Socială pune la dispoziția solicitanților cererile/declaraţiile pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încalzirea locuinţei și a stimulentului pentru energie pentru sezonul rece 2022-2023 după cum urmează:

 1. formularul tip ”Cerere-Declarațiepe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a stimulentului pentru energie cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri se depun împreună cu 
 2. Listă acte ( actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de către persoana singură/familia)

Pentru mai multe informații privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului, puteţi contacta Compartimentul Asistență Socială, telefon………..

Cererile-declarație pe propria răspundere precum și alte documente aferente se depun la sediul Comunei Avrămești cu sediul în com. Avrămești, sat. Avrămești, nr.126, judeșul Harghita, sau pe adresa de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bejelentkezés

Testvértelepülések

 

ladanybene cimer

 

 janoshida cimer

Online böngészők

We have 24 guests and no members online

Proiectul Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner

Serviciul 112

112 LOGO

Orbán Balázs szemével fotótábor

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Balázsi Ödön fotói

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Balázsi…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Antal Levente fotói

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Antal…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Bartók Izaballa fotói

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Bartók…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Gábor Lajos fotói

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Gábor…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Kibédi Sándor képei

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Kibédi…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Papp Elek

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Papp…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.